Velkommen til Fysioterapeutuddannelsernes Censorkorps

Denne hjemmeside giver censorer et overblik over relevante oplysninger, som har betydning for varetagelsen af censorfunktionen.

Formandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne og rådgiver desuden Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ved beskikkelse af censorer. Desuden afgiver formandskabet en årlig beretning, udarbejdet på baggrund af censorernes rapporter, og denne indgør i grundlaget for evalueringer af uddannelsen eller faget.
Endelig besvarer formandskabet høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger og indgår i løbende dialog med såvel uddannelseslederne som med ministeriet. Censorfunktionen er således en væsentlig del af uddannelsernes kvalitetssikring.

Sekretariatsfunktionen varetages af Professionshøjskolernes Censorsekretariat, som også kan kontaktes med eventuelle kommentarer eller forslag til hjemmesiden.

Regionsmøder:
Der afholdes hvert andet år regionsmøder disse anses som særdeles væsentlige. Censorer har en vigtig funktion i den løbende kvalitetssikring- og udvikling af fysioterapeutuddannelsen, hvorfor censorernes deltagelse i disse møder er forventet.
Møderne anses som en del af censorarbejdet og vi vil opfordre alle censorer til så vidt muligt at deltage i disse.

Censorkursus:
Det forventes at alle censorer gennemfører et censorkursus m.h.p. at kunne varetage censorhvervet bedst muligt.

Censorfunktionen:
En censor skal:

  • medvirke ved uddannelsens prøver gennemføres i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser, studieordninger m.v.
  • påse at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen
  • medvirke ved uddannelsens eksterne prøver
  • afgive en censorberetning om eksamensforløbet til institutionen og censorformandskabet
  • medvirke ved behandling af klager og anker over bedømmelser
  • rådgive om uddannelsens kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb.
  • skrive notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal gemmes i 1 år.

Administration af censorordningen:

Den enkelte censor kontaktes af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Censor kan frit sige ja eller nej til en censoropgave. Censor må erklære sig inhabil, hvis der blandt de studerende er familiemæssige eller uddannelsesmæssige relationer. Censor modtager opgaver, eksamenskriterier og retningslinjer for censurering fra den enkelte uddannelsesinstitution.

Aflønning af censorer:

Aflønning af censorvirksomhed sker ud fra principperne i Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001.

Der aflønnes efter sats B. Der udbetales transportgodtgørelse efter statens takster (lav takst ved kørsel i egen bil). Ved evt. overnatning i forbindelse med censorvirksomhed ydes time-dagpenge efter statens regler.

Beskikkelse som censor:

Beskikkelsesperioden løber fra 1. februar 2018 til 31. januar 2022.

Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende en mail. Du vil også kunne se information om ansøgningsproceduren, tidsfrister m.v. her på side.